Ladies Gym Ladies Gym Ladies Gym

Beste leden,

Vanwege het coronavirus vragen we je om jouw sportmoment van tevoren te reserveren. Dit geldt voor zowel de groepslessen als voor de fitness. Wil je graag komen sporten? Klik dan hier om naar de reserveerpagina van de groepslessen en fitnessuren te gaan.

Huisregels

Algemene voorwaarden

  • Je kunt lid worden bij Ladies Gym als je het inschrijfformulier volledig ingevuld bij ons inlevert en je daarbij Ladies Gym machtigt om maandelijks je lidmaatschapsgelden van je postbank of bankrekeningnummer af te boeken. Wij vragen je om die machtiging omdat wij onze energie namelijk het liefst besteden aan je sportief bezig zijn.
  • De clubcard blijft eigendom van Ladies Gym en mag niet worden overgedragen aan een ander.
  • Deelname aan de lessen en de vrije training geschiedt geheel op je eigen risico. Je zult zelf moeten beoordelen of je lichamelijke conditie en gezondheid toereikend zijn om deel te kunnen nemen aan de lessen. Mocht je daarover twijfelen, dan kun je alleen deelnemen in overleg met een (huis)arts.
  • Het lidmaatschap kan niet telefonisch of per mail worden opgezegd, maar uitsluitend door inlevering van je clubcard bij de balie. Ladies Gym hanteert de voorgeschreven wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Indien je bijvoorbeeld opzegt ergens in de maand februari, word je uitgeschreven per 31 maart. Als je op een later tijdstip weer lid van Ladies Gym wilt worden, dan ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd en krijg je hierop geen korting.
  • Deelnemers aan de groepslessen (kinderen, 55 plussers, heren, zwangerschapspilates en medical fitness, etc.) worden bij Ladies Gym niet ingeschreven. Zij kunnen een plaats reserveren in een cyclus van telkens 16 lessen. De bijdrage voor deze lessen wordt kort na het begin van een nieuwe cyclus bij machtiging van de bankrekening afgeboekt. Mocht een doelgroeples geen doorgang vinden door vakantie of afwezigheid van de instructrice, dan wordt de les ingehaald. Gedurende de schoolvakanties zijn er voor de kinderen geen lessen.
  • Ladies Gym zal tijdens de volgende feestdagen gesloten zijn: Sinterklaasavond, Kerstavond, eerste en tweede Kerstdag, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart en tweede Pinksterdag. Op alle andere dagen zal Ladies Gym normaal geopend zijn, tenzij geringe belangstelling een aangepast programma noodzakelijk maakt.
  • Als je door ziekte, blessure, een operatie of zwangerschap niet in staat bent om gedurende een periode langer dan een maand deel te nemen aan de lessen of aan de vrije fitness, kan het lidmaatschap worden opgeschort. Tijdens deze periode is geen lidmaatschapsgeld verschuldigd en bij hervatting van deelname hoef je geen inschrijfgeld te betalen. Om de opschorting van het lidmaatschap moet je zelf verzoeken. De opschorting gaat in op de eerste dag van de volgende maand en eindigt bij de eerstvolgende deelname aan een les of vrije fitness.
  • De openingstijden en het lesschema gelden voor de komende periode. We zullen altijd trachten om de tijden en de lessen zo veel mogelijk op jouw wensen af te stemmen. Indien er wijzigingen worden aangebracht in dit schema zal dat tijdig worden aangekondigd en zullen exemplaren van het nieuwe schema beschikbaar zijn aan de balie van het fitnesscentrum. Een wijziging in de openingstijden en van het lesschema kunnen Ladies Gym nooit verplichten tot het terugbetalen van het lidmaatschapsgeld. Gedurende de zes weken zomervakantie van de kinderen kent Ladies Gym aangepaste openingstijden en een aangepast lesschema. Exemplaren van dit zogenoemde tropenrooster zullen tijdig beschikbaar zijn aan de balie en op de website.
  • Ladies Gym is nooit verantwoordelijk voor vermissing, verduistering, schade of diefstal van persoonlijke zaken van de leden.
  • Indien er problemen onstaan waarin deze regels niet voorzien, dan houden wij ons het recht voor om een bindende beslissing te nemen. Deze beslissing kan nooit leiden tot het terugbetalen van het lidmaatschaps- of inschrijfgeld.